EN ISO 9001:2008 | EN ISO 14001:2004 | BS OHSAS 18001:2007 | ПОЛИТИКА НА ИНТЕГРИРАНАТА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ЗДРАВЕТО И БЕЗОПАСНОСТТА ПРИ РАБОТА поръчки 0
 
  Книга
Автор
 
 Направления
 
 LAP Направления
 


Бонка Даскалова
Бонка Даскалова е възпитаник на Катедрата по славянски филологии в Софийския университет „Св. Климент Охридски”, където се дипломира по специалността „Българска филология и руски език”. Към същата катедра защитава и магистърска степен с дипломна работа „Езикови особености на публицистичния стил в творчеството на Райчо Даскалов”. След защита на на дисертация на тема „Свети Никодим Тисмански – религиозен деец, книжовник и исихаст” й е присъдена научна степен „доктор по средновековна история”.От 1981г. е редовен преподавател в Института за чуждестранни студенти (днес Департамент за езиково обучение в Софийския университет). Езиковите специализации по френски, английски, румънски и новогръцки език позволяват на д-р Даскалова да изследва теми в различни области на знанието като лингвистика, литература, социолингвистика, методика на преподаването на чужди езици, история и история на културата. Лектор е в различни чуждестранни университети в Румъния, Русия и Франция. Има множество публикации в български и чуждестранни научни и научно-популярни издания в Румъния, Русия, Македония.

Книги на Бонка Даскалова:

Авторите на книгата, проф. Л. В. Горина от Московския университет „М. В. Ломоносов" и д-р Б. X. Даскалова от Софийския ...

Издадена
..2011 г.
Формат 70X100/12
Страници
242
Твърда корица 
ISBN  978-954-322-423-4
Цена 22.00 лв.


Книги под печат
 

 

 
 

   
   
   
   
   
   

©2019 Издателство на БАН "Проф. Марин Дринов". Всички права запазени.