EN ISO 9001:2008 | EN ISO 14001:2004 | BS OHSAS 18001:2007 | ПОЛИТИКА НА ИНТЕГРИРАНАТА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ЗДРАВЕТО И БЕЗОПАСНОСТТА ПРИ РАБОТА поръчки 0
 
  Книга
Автор
 
 Направления
 
 LAP Направления
 

Направления СПИСАНИЯ | Списание на Българската академия на науките

Споделете в Facebook
Списание на Българската академия на науките - 2/2018
Кн. 2, 2018 г.

Abstract
Издадена
23.04.2018 г.
 
Формат
  202х285 mm
Страници
 

Мека корица
   
ISBN ISSN 0007 - 3989
Цена 8.00 лв.ИЗИСКВАНИЯ КЪМ АВТОРИТЕ НА „СПИСАНИЕ НА БАН“
В „Списание на БАН“ се публикуват на български език обзорни статии по актуални научни проблеми,оригинални научни и научноприложни разработки, рецензии на книги, дискусии, информация за: национални и международни научни прояви, юбилейни чествания и други събития из живота на Академията и нейните звена.
При подготовката на ръкописа авторите трябва да имат предвид следните изисквания:
1. Ръкописът на статията за рубриката „Научен дял“ да е структуриран в следната последователност:Заглавие на български и на английски език, без съкращения;Двете имена на автора или авторския колектив на български и на английски език;Резюме около 30 – 40 реда и до 5 ключови думи на български и на английски език;Изложение: увод, извършени изследвания – методи, резултати, анализ и заключение.
2. Илюстрации, таблици и текстове под тях. Те се представят в отделен файл във формат TIF или JPG с минимална резолюция 300 dpi. Включването на таблици, фигури или снимки става на избрано и обозначено от автора място.
3. Уравненията и формулите да бъдат написани на отделни редове. Поредните номера на формулите се поставят в кръгли скоби вляво в началото на реда.
4. Задължително е използването на международната система за мерните единици (SI).
5. Списъкът на цитираните публикации е в края на статията под надслов ЛИТЕРАТУРА. Цитираната литература се обозначава в текста в квадратни скоби, например [1]. Номерирането на литературните източници става по реда на цитирането вътре в текста. Името на първия автор се дава в инверсия. Заглавията на кирилица се дават транслитерирани на латиница (съгласно изискванията на българския Закон за транслитерацията от 27.02.2009 г.). Например:
Книги: Бъргър, П., Т. Лукман. Социалното конструиране на реалността. София: ИК „Критика и хуманизъм“, 1996. [Bargar, P., T. Lukman. Sotsialnoto konstruirane na realnostta. Sofia: IK: “Kritika i humanizam”, 1996]. Статия от списание: Tzavaras, A., H. Brody. Electromagnetic stirring and continuous casting: achievements, problems and goals. – J. Metals, 36, 1984, N 3, p. 31-37.
6. Данни за авторите на български и на английски език. Да включват научна степен, длъжност, месторабота, адрес за кореспонденция и e-mail.
7. Текстът на статията заедно с резюмето, таблиците, фигурите и литературата не трябва да надвишава 12 стандартни страници (1800 знака на страница).
8. Всяка статия се рецензира от двама независими анонимни рецензенти. Имената на рецензентите не се съобщават на авторите.
9. Авторите преглеждат една коректура в определения срок и носят отговорност за грешки по същество в текста и в илюстрациите.
10. Неприети за печат ръкописи не се връщат на авторите. Всички ръкописи, предложени за отпечатване в „Списание на БАН“, трябва да се представят в Редакцията на разпечатка в един екземпляр и на електронен носител (текст – файл с разширение .doc, .txt, .rtf, и илюстративният материал (фигури, таблици, снимки и др.) – файл с разширение .jpg, .tif и да не е вграден в текстовия файл).
 

Книги с подобно съдържание

Мека корица 10.00 лв.
Мека корица 8.00 лв.
 
 
Мнения
     

 
Вашето мнение
автор:
имейл:*
текст:
  това съобщение не е спам (задължително)
  *Полето не е задължително, но е необходимо, за да можем да се свържем с Вас.
 

 

 

Книги под печат
 

 

 
 

   
   
   
   
   
   

©2019 Издателство на БАН "Проф. Марин Дринов". Всички права запазени.