Изисквания към авторите на Издателство на БАН "Проф. Марин Дринов"

Монографии

Условия за публикуване на научни монографии и сборници в
Издателство на БАН "Проф. Марин Дринов"

     1. Произведението се приема в завършен вид върху електронен носител – CD или флаш памет, плюс разпечатка от него. За целия текст, в т.ч. бележките под линия и библиография, се допуска файл/файлове с разширение .doc или .docx или .rtf. Word файлът трябва да е изчистен от всякакви табулации за новоредие или интервали.
     2. Ръкописът се съпровожда от две рецензии от хабилитирани лица в същата научна област въз основа на определени от Научния съвет рецензенти и от протокол на Научния съвет на СНЗ, на който той се предлага за издаване. За автори академици и член-кореспонденти с решение на съответното отделение на САЧК.
     3. Текстът трябва да е структуриран според академичните изисквания за издаване на монография/сборник и да е снабден с:
          – резюме на чужд език;
          – превод на името на автора и заглавието на съответния език;
          – прикнижна анотация;
          – кратка научна биография на автора и негова портретна снимка (при сборниците – данни за научния колектив).
     4. Научният апарат трябва да бъде проведен в целия ръкопис по единен модел на библиографско описание, без значение какъв е избран от автора/съставителя.
     5. Ръкописите, в които има текстове на старобългарски, гръцки и други редки езици, както и диалектни форми, да се предават набрани на основните шрифтове и да се направи консултация с графичен дизайнер. При наложително използване на рядко срещащи се шрифтове те да бъдат представяни в Издателството с постъпването на ръкописа.
     6. Допълнителни изисквания към сборниците:
          - Статиите в сборниците да са придружени от всички приети от съставителя (редакционната колегия) елементи: абстракт, ключови думи, транслитерации на библиографските описания, афилиация и пр.;
          - Ръкописът да бъде придружен от копие от изискванията към авторите от страна на съставителя (редакционната колегия);
          - Съставителят (или един член на редакционната колегия) да поема уточняването на всички въпроси, възникнали в процеса на редактирането и предпечата на ръкописа, т.е. редакторът не работи отделно с всеки автор на статия;
          - След странирането всички корекции от редактор, автори и съставител се нанасят задължително на хартиената разпечатка на коректурата, а не на pdf-а.
     7. Не се приемат произведения, в които илюстративният материал е вмъкнат в .doc/.docx/.rtf файл.
     8. Илюстративният материал се представя в отделни файлове, отговарящи на следните изисквания:
         8.1. за снимките – файлове с разширение .jpeg или .tiff или .gif, които могат да бъдат записани поотделно или компресирани във файл с разширение .zip (при 180 dpi дългата страна на снимката да не е по-къса от 20 см, или всяка отделна снимка да е над 8 мегапиксела, или при формат .jpeg да е по-голяма от 200 Kb);
         8.2. за другия илюстративен материал – файлове с разширение .eps, които могат да бъдат записани поотделно или компресирани във файл с разширение .zip; таблиците се предоставят в готов вид в .doc/.docx/.rtf файл на съответните места; графиките/диаграмите се предоставят във формат .doc и .xls на съответните места, когато ще се изработват от Издателството; карти, схеми и диаграми/графики се предоставят на отделни файлове във формати .eps, .ai или .cdr, като CMYK и текстът трябва да са конвертирани в криви.
     9. Авторът представя задължително word файл със списък на всички илюстрации (схеми, карти, снимки, диаграми и т.н.) със съответните текстове към тях, като задължително трябва да е указано мястото им в текста на ръкописа. Номерацията на илюстрациите от списъка трябва да отговаря на номерацията на самите файлове с илюстрациите.
     10. Текстовете във фигурите, картите и т.н. да са на езика, на който се издава книгата.
     11. Авторът задължително изчита една хартиена коректура в срок, съобразен с графика за издаване на книгата, и с подписа си върху издателския паспорт дава своето съгласие за печат.
     12. Заглавието на произведението се приема като работно и може да бъде променяно след предложение на редактора и издателя и със съгласието на автора.
     13. Авторът предлага идея или илюстрация за първа корица на редактора и художника и участва в обсъждането на проекта. Проектът за корицата се одобрява за печат от главния редактор на Издателството.