Изисквания към авторите на Академично издателство "Проф. Марин Дринов"

Монографии Дисертации

Условия за публикуване на научни монографии и сборници от
Академично издателство "Проф. Марин Дринов"

(в сила от 01.02.2013 г.)
     1. Произведението се приема в завършен вид върху електронен носител – CD или флаш памет плюс разпечатка от него. За целия текст, в т.ч. бележките под линия и библиография, се допуска файл/файлове с разширение .doc или .docx или .rtf.
     2. Ръкописът се съпровожда от две рецензии от хабилитирани лица в същата научна област и от протокол на Научния съвет на СНЗ (респ. Факултетския съвет на университета), на който той се предлага за издаване в Академичното издателство.
     3. Текстът трябва да е структуриран според академичните изисквания за монография/сборник и да е снабден с резюме на чужд език, прикнижна и рекламна анотация, кратка научна биография на автора и негова портретна снимка (при сборниците – данни за научния колектив, както и да бъде излъчен един негов представител, с когото ще работи редакторът на издателсството).
     4. Научният апарат се оформя според БДС ISO 690:2011 и нормите на Официалния правописен речник на съвременния български книжовен език. Цитирането в скоби (Харвардска система) е за предпочитане пред бележките под линия.
     5. Не се приемат произведения, в които илюстративният материал е вмъкнат в .doc/.docx/.rtf файл.
     6. Илюстративният материал да отговаря на следните изисквания:
          6.1 за снимките – файлове с разширение .jpeg или .tiff, които могат да бъдат записани поотделно или компресирани във файл с разширение .zip (при 180 dpi дългата страна на снимката да не е по-къса от 20 см, или всяка отделна снимка да е над 8 мегапиксела, или при формат .jpeg да е по-голяма от 200 кB);
          6.2 за другия илюстративен материал – файлове с разширение .eps, които могат да бъдат записани поотделно или компресирани във файл с разширение .zip; таблиците се предоставят в готов вид в .doc/.docx/.rtf файл на съответните места; графиките/диаграмите се предоставят във формат .doc и .xls на съответните места, когато ще се изработват от издателството; карти, схеми и диаграми/графики се предоставят на отделни файлове във формати .eps, .ai или .cdr, като CMYK и текстът трябва да е конвертиран в криви.
     7. Авторът представя задължително word файл със списък на всички илюстрации (схеми, карти, снимки, диаграми и т.н.) със съответните текстове под тях. Текстовете във фигурите, картите и т.н. да са на български език, ако книгата е на български.
     8. Авторът задължително изчита една коректурата в срок, съобразен с графика за издаване на книгата, и с подписа си дава своето съгласие за печат.
     9. Заглавието на произведението се приема като работно и може да бъде променяно след предложение на редактора и издателя и със съгласието на автора.
     10. Авторът предлага идея или илюстрация за първа корица на редактора и художника и участва в обсъждането на проекта. Проектът за корицата се одобрява за печат от директора на Академичното издателство.