Българска Академия на науките | Доклади БАН поръчки 0 Обратна връзка | Общи условия | Търсене |
 
  Книга
Автор
 
 Направления
 


Списание на Българската академия на науките

ISSN 0007-3989

© Издателство на Българска академия на науките „Проф. Марин Дринов“

Главен редактор: акад. Ячко Иванов

Редактор: Соня Славова

РЕДАКЦИОННА КОЛЕГИЯ: Проф. Анджей Дворак (Полша); Акад. Богдан Петрунов; Акад. Георги Марков; Проф. дтн Иван Недков; Чл.-кор. Илза Пъжева; Проф. Михаил Станчев (Украйна); Проф. Наталия Тарасова (Русия); Проф. д-р Светла Коева; Проф. Хилмар Валтер (Германия); Акад. Христо Цветанов; Акад. Чавдар Руменин

РЕДАКЦИОНЕН СЪВЕТ: Проф. Анджей Дворак (Полша); Акад. Богдан Петрунов; Акад. Георги Марков; Проф. дтн Иван Недков; Акад. Иван Загорчев; Чл.-кор. Илза Пъжева; Проф. дин Любомир Миков;
Проф. Михаил Станчев (Украйна); Проф. Наталия Тарасова (Русия); Чл.-кор. Николай Витанов; Проф. дикн Росица Чобанова; Проф. д-р Светла Коева; Проф. Хилмар Валтер (Германия); Акад. Христо Цветанов; Акад. Чавдар Руменин

Художник на корицата: Константин Жеков
Графичен дизайнер: Даниела Мицева

Адрес на редакцията:
гр. София ПК 1113
ул. "Акад. Георги Бончев", бл. 6, ет. 2

тел.: 02 873 74 27; тел. 02 871 80 43; 02 979/30 09

e-mail: journbas@bas.bg
http://www.baspress.com   "Списание на Българската академия на науките" е печатен орган на Българската академия на науките. То е наследник на сп. "Периодическо списание" на Българското книжовно дружество. Първата книжка на Списанието излиза през 1870 г. и през 1953 г. е преименувано в "Списание на Българската академия на науките" и като такова има 141-годишна история.
  Основната цел на Списанието е да допринася за духовното израстване на българския народ и чрез книгообмена да информира българската диаспора по света за постиженията на българските учени, проблемите на българската наука, научния живот в БАН и в страната.
В "Списание на БАН" се публикуват на български език обзорни статии по актуални научни проблеми, оригинални научни и научноприложни разработки, рецензии на книги, дискусии, информация за: национални и международни научни прояви, юбилейни чествания и други събития из живота на Българската академия на науките и нейните звена.
  Списанието дава трибуна на млади учени, а също така и на учени от чужбина, работещи в областта на българистиката. Отразяват се важни събития от живота на учените у нас и в чужбина – конференции, семинари, конгреси, изложби. Публикуват се рецензии за новоизлезли български и чуждестранни книги, интервюта с български и чуждестранни учени.

 Списанието излиза в 6 книжки годишно. Годишният абонамент е 48 лв. и се извършва чрез "Български пощи" АД и "Доби Прес" ЕООД.
Списанието може да бъде получено и чрез наложен платеж. За целта е необходимо да направите писмена заявка на адрес:

София 1113
ул. "Акад. Георги Бончев", бл. 6, ет. 2
за сп. "Списание на БАН"

тел. 02 873 74 27; 979/30 09

e-mail: journbas@bas.bg

www.baspress.com
"ПЕРИОДИЧЕСКО СПИСАНИЕ" НА БЪЛГАРСКОТО КНИЖОВНО ДРУЖЕСТВО

Редактори:  
Васил Стоянов, Тодор Пеев 1870–1900 г.
Александър Теодоров-Балан, Димитър Моллов,
Иван Пеев-Плачков
1900–1910 г.


"СПИСАНИЕ НА БЪЛГАРСКАТА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ"

Главни редактори:  
Акад. Тодор Павлов 1953 г.
Акад. Петър Динеков 1957–1974 г.
Акад. Георги Бранков 1974–1987 г.
Акад. Любомир Желязков 1988–1993 г.
Акад. Ячко Иванов от 1993 г.
  В "Списание на БАН" се публикуват на български език обзорни статии по актуални научни проблеми, оригинални научни и научноприложни разработки, рецензии на книги, дискусии, информаци за: национални и международни научни прояви, юбилейни чествания и други събития из живота на Академията и нейните звена.

  При подготовката на ръкописа авторите трябва да имат предвид следните изисквания:
1. Статиите за рубриката "Научен дял" да са придружени от: резюме (до 10 реда), заглавие на статията и име на автора на английски език. Текстът на статиите заедно с резюмето, таблиците и фигурите не трябва да надвишава 12 машинописни страници.
2. Адресът на автора (авторите) се изписва в края на статията, след резюмето.
3. Включването на таблици, фигури или снимки става на избрано и обозначено от автора място.
4. Уравненията и формулите да бъдат написани на отделни редове.
5. Цитираната литература се обозначава в текста в квадратни скоби, например [1]. Номерирането на литературните източници става по реда на цитирането вътре в текста. Списъкът на цитираните публикации се поставя след статията под надслов ЛИТЕРАТУРА.
6. Неприети за печат ръкописи не се връщат на авторите.
7. Имената на рецензентите не се съобщават на авторите.

ВСИЧКИ РЪКОПИСИ, ПРЕДЛОЖЕНИ ЗА ОТПЕЧАТВАНЕ В "СПИСАНИЕ НА БАН", ТРЯБВА ДА СЕ ПРЕДСТАВЯТ В РЕДАКЦИЯТА НА РАЗПЕЧАТКА В ЕДИН ЕКЗЕМПЛЯР И НА ЕЛЕКТРОНЕН НОСИТЕЛ (ТЕКСТ – ФАЙЛ С РАЗШИРЕНИЕ .DOC, .TXT, .RTF И ИЛЮСТРАТИВНИЯТ МАТЕРИАЛ (ФИГУРИ, ТАБЛИЦИ, СНИМКИ И ДР.) – ФАЙЛ С РАЗШИРЕНИЕ .JPG, .TIF И ДА НЕ Е ВГРАДЕН В ТЕКСТОВИЯ ФАЙЛ).